Obchodní podmínky

osoby samostatně výdělečně činné

Jiří Jelínek

se sídlem: Na Honech III, 760 05 Zlín

identifikační číslo: 03490556

Zapsán v Živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský
úřad Zlíně.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") osoby samostatně výdělečně činné Jiří Jelínek, se sídlem Na Honech III 4925, 760 05 Zlín, identifikační číslo: 03490556, zapsán u Městského úřadu ve Zlíně (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem (dále jen "kupující").
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uzavření kupní smlouvy - objednání zboží

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových (www.jjdesign.cz) či facebook (www.facebook.com/JJDesign2/) stránkách firmy JJ Design je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy, která byla sjednána formou nabídky od prodávajícího a zasláním objednávky s požadavkem vypískování či polepení uvedeného motivu na vybraný předmět (sklenici, láhev, SPZ atd.) od kupujícího.
 3. Smlouva, na jejímž podkladě se uskuteční prodej zboží a služeb mezi prodávajícím a kupujícím vstupuje v platnost okamžikem odsouhlasení (akceptací) grafického návrhu nebo připsáním dohodnuté částky na účet číslo 670100-2214524685/6210 vedený u mBank nebo odesláním požadavku (objednávky) ze strany kupujícího. 
 4. Objednávka musí obsahovat jméno, příjmení, adresu či jiný kontakt (email, telefon atp.) na kupujícího; popis objednaného zboží (např. množství, druh sklenice, nápis, požadovaný motiv); konečnou cenu (včetně přepravy a úpravy grafických podkladů); způsob úhrady a místo předání zboží
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 7. Odesláním objednávky (s výběrem sklenice, SPZ atp., volbou grafického vzhledu a množství) je ze strany kupujícího uzavřena kupní smlouva. Současně s tímto kupující bez výhrad přijímá ustanovení těchto obchodních podmínek.
 8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo v okamžiku doručení zboží.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 2. Bez uvedení důvodu je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy před realizací vlastní výroby. Po potvrzení objednávky a do deseti pracovních dnů po obdržení zboží, může od smlouvy odstoupit v případě poškození nebo nekvalitního zpracování výrobku (nikoliv však z důvodu požadavku jiného grafického ztvárnění, než které kupující již zaslal v objednávkovém formuláři).
 3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, je smlouva zrušena od začátku.
 4. Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že výrobek nemá závady vzniklé vlastní výrobou, úpravou prodávajícího či přepravou a byl zhotoven (upraven) na základě osobních specifikací.
 5. Po potvrzení objednávky nelze od smlouvy odstoupit z důvodu požadavku jiného grafického zpracování nebo požadavku jiné než objednané zboží.
 6. V čase po odeslání objednávky mezi vlastní výrobou a expedicí může kupující změnit původně požadovanou formu balení a způsob odběru zboží. Vzniklý rozdíl v ceně bude doúčtován nebo vrácen.
 7. Prodávající může od smlouvy ustoupit v případě, že momentálně nemá skladem poptávané zboží, musí o tom však kupujícího neprodleně informovat. V případě již zaplaceného zboží (nebo částečné zálohy) a pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na alternativním produktu, je povinen prodávající přijatou platbu vrátit kupujícímu do deseti dnů.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 11. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla firmy (Jiří Jelínek, Na Honech III 4925, 760 05 Zlín) či na adresu elektronické pošty prodávajícího jj.design@email.cz.

IV. Přeprava a dodání zboží

 1. Zboží je možné si vyzvednout osobně v sídle provozovny firmy a to na adrese ABS centrum - JJ Design, Gahurova 4467, 760 01 Zlín nebo je zasíláno Českou poštou na adresu v České republice, kterou kupující uvede jako adresu doručení. Zaslání do zahraničí je možné po domluvě obou stran a dodatečné náklady s tímto spojeny budou připočítány dle ceníků České pošty.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. Náklady na výrobu a uskladnění neodebraného zboží, které bylo ze strany prodávajícího vyrobeno řádně a včas, budou požadovány po kupujícím.
 8. Během přepravy je zboží automaticky pojištěno proti ztrátě a poškození. Cena pojištění je již zahrnuta v ceně za přepravu a balné.
 9. Kupující má za cenu vyšších nákladů možnost připlatit si za zrychlení expedice.

V. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Ustanovení uvedená v tomto odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VI. Grafické motivy

 1. Předá-li kupující symboly, texty, loga a motivy prodávajícímu ke grafickému zpracování nebo předáním požadavku na jejich výrobu a zpracování prohlašuje kupující, že prodávající má právo dané motivy na objednávaném zboží použít.
 2. Kupující se zavazuje, že ponese náklady spojené s porušením předchozího bodu tohoto ustanovení.
 3. Pokud není prodávajícímu ze strany kupujícího výslovně zakázáno, dává touto smlouvou kupující prodávajícímu právo pro třetí strany dále zpracovávat a prezentovat symboly, texty, loga a motivy, se kterými prodávající na žádost kupujícího během výroby produktu pro kupujícího pracoval.
 4. Prodávající není povinen vyhovět požadavku na zpracování motivu, který překračuje jeho technické možnosti nebo vnitřní morální zábrany.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Každou přijatou objednávkou udílí kupující souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

 2. Osobní údaje: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo (případně emailová adresa) jsou nutné pro odeslání objednávky. Osobní údaje dále poskytujeme pouze přepravní společnosti, která doručí zásilku. Osobní údaje nejsou k žádnému jinému účelu používány.

 3. V případě, že objednávku kupující uskuteční, dává prodávajícímu tímto souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího. Souhlas může kupující kdykoli odvolat emailem na adresu jj.design@email.cz.

VIII. Zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího včetně obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Na Honech III 4925, 760 05 Zlín, adresa elektronické pošty jj.design@email.cz, telefon +420 737 399 999.

Ve Zlíně dne 19. 11. 2018

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky